15
ต.ค.
10

References ::

http://www.vcharkarn.com

http://www.oracle.com/us/technologies/cloud/index.html

http://y29.wikidot.com/cloud-computing

http://www.bkk.in.th/topic.aspx?Topic.ID=983

http://rutrada.blogspot.com/2009/09/cloud-computing.html

–        เอกสารรายงานการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาธุรกิจบน Cloud Computing กับเทคโนโลยี 3G มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: ร.ต เกียรติคุณ  พิมพ์ภาค  อจ.แผนกวิชาปฏิบัติการสารสนเทศ  กวทส.ศฝทส.สส.ทหาร,    ร.ต.หญิง รติยา  เปล่งขำ  อจ.แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคทฤษฎี กวทส.ศฝทส.สส.ทหาร

Advertisements
15
ต.ค.
10

:: การประยุกต์ใช้ ::

การนำระบบ Cloud Computing ไปประยุกต์ใช้

ปัจจุบันเป็นยุคของโลกสังคมออนไลน์ สังคมดิจิตอล  ประชาชนจำนวนมากเข้ามาใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เราจะพบว่า ไม่เพียงเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ Chat หรือเชค email เท่านั้น ปัจจุบันประชากรบนโลกไซเบอร์หันมาใช้บริการหรือใช้งานเพื่อเข้าสังคมผ่านระบบ Social network มากขึ้น   การแชร์ไฟล์, อัพโหลดไฟล์,  แชร์วีดีโอต่างๆ รวมถึงการใช้งานผ่าน Application ต่างๆ  บนบริการที่มีอยู่มากมายตั้งแต่ Search enginge,  gmail, picas, google, video, youtube, maps,  blogger เป็นต้น

การแข่งขันอย่างรุนแรงทางธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรชั้นนำหลายแห่งต่างให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างขององค์กรในอีกทางหนึ่ง   ดังนั้น ธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนได้ก่อนก็ย่อมจะสร้างความได้เปรียบและโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจขององค์กรได้ ในอนาคต  Cloud Computing  จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ  หน่วยงานราชการ  และสถานศึกษา   เพราะเปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลออนไลน์ที่มีขนาดความจุมหาศาล  บริการรับฝากไฟล์ความจุสูงและบริการด้านข้อมูลนานาชนิดบนโลกออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัด และสามารถทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น การที่นำระบบ Cloud Computing ไปประยุกต์ใช้ในด้าน บริการโฆษณา, ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์, และระบบชำระเงินออนไลน์ต่าง ๆ  อีกทั้งนำไปใช้กับเทคโนโลยี  GIS  (Geographic Information System)  ในการเก็บข้อมูลด้านแผนที่หรือข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพต่างๆ เช่น ภาพดาวเทียม (Satellite images) ภาพถ่ายทางอากาศ (Arial photographs) หรือการนำไปใช้เพื่อรองรับกับเทคโนโลยี 3G ในอนาคต สู่โลกประมวลผลยุคใหม่

15
ต.ค.
10

ประโยชน์ :: Cloud Computing

 • มีความคล่องตัว ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลจาก Server ได้ตามต้องการ มีความยืดหยุ่น สามารถขยายหรือลดโครงสร้างพื้นฐานได้สะดวกและง่ายต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
 • Reduction in costs: มีต้นทุนที่ลดลงเนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Server ขนาดใหญ่ด้วยตนเอง  ลดภาระต้นทุนเกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ประมวลผลขนาดใหญ่
 • Freedom of Location :  มีอิสระจากอุปกรณ์ และสถานที่  เพราะผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้จากทุกแห่งทั่วโลกที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 • Scalability and speed :  การขยายตัวเป็นแบบ (Scalability)  สูง สามารถเข้าถึงแพลทฟอร์มที่หลากหลายและความสามารถในการทำงานร่วมกับแพลทฟอร์มที่ยึดหยุ่นและมีศักยภาพด้วยโครงสร้างที่หลากหลาย
 • มีความไว้วางใจ (Reliability)  สูงขึ้น
 • มีความปลอดภัย (Security) สูง เนื่องจากทุกๆ โปรแกรมและไฟล์ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ใน Supercomputer ส่วนกลางที่มีขนาดใหญ่หรือจัดเก็บอยู่ใน Network ความเร็วสูง
 • มีความยั่งยืน (Sustainability)  ซึ่งได้จากการใช้ทรัพยากรที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
 • Reduce run time and response time : เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลของโปรแกรมประยุกต์  ทำให้โปรแกรมที่มีการคำนวณและประมวลผลที่ยุ่งยากและซับซ้อนสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น
 • Enabling Innovation: ได้รับบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เสมอ
 • Ease of Use:  ใช้งานง่าย โดยเปรียบเหมือนเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

15
ต.ค.
10

โครงสร้าง :: Cloud Computing


 

 

 • Saas คือ  Cloud Application Layer  เป็นส่วนนำข้อมูลในระบบมาทำการประมวลผลตามคำร้องขอผ่านโปรแกรมประยุกต์   ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนของการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ Cloud Computing  การทำงานจะเป็นลักษณะของ Web Application จึงไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม  เช่น Hotmail,  Gmail, Google doc, Twitter เป็นต้น

 • Pass คือ ส่วนของ Cloud software environment  layer  ทำหน้าที่ในการให้บริการเครื่องมือ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน Cloud Computing  เช่น Google App Engine

 • Iaas คือ  Cloud Software Infrastructure  layer สำหรับการสร้างระบบ Virtual  Machines เช่น Amazon Elastic Cloud(EC2), SunGrid , Gogrid เป็นต้น

 • Daas คือ  ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Storage ที่มีขนาดใหญ่ รองรับการสืบค้นและการจัดการข้อมูลระดับสูงเช่น  Amazon’s S3 เป็นต้น

 • Caas คือ ส่วนของ Composite Service ทำหน้าที่รวบรวมโปรแกรมประยุกต์  จัดลำดับการเชื่อมโยงแบบ Workflow ข้าม Network และจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัย เช่น Microsoft connected service  framework 

15
ต.ค.
10

ประเภท :: Cloud Computing

 

Cloud Computing  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 

 • Public  Clouds :  เป็นระบบบริการทั่วไปเพื่อบริการลูกค้าจำนวนมาก  ราคาไม่แพง ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

 • Private Clouds : เป็นระบบที่มีความเฉพาะ  เพื่อทำงานให้ลูกค้าโดยเชื่อมต่อการทำงานโดยตรงผ่าน Cloud   Provider มีระบบการจัดการฐานข้อมูลและมีความปลอดภัยที่ดี

 • Community Clouds : โครงสร้างพื้นฐานของ cloud ที่ใช้จากหลายๆหน่วยงาน หลายองค์กรเพื่อการสร้าง Cloud แต่ใช้วิธีแบ่งปันและบริหารร่วมกัน
 • Hybrid Clouds :  เป็นระบบเชื่อมระหว่างสองระบบคือ Public Clouds และ Private Clouds  สามารถส่งข้อมูลและคำสั่งข้าม Application ของทั้งสองระบบ

15
ต.ค.
10

Cloud – Cluster – Grid

 

 

การประมวลผลแบบ Cluster Computing : เป็นการเชื่อมต่อระบบการทำงานของกลุ่มคอมพิวเตอร์เดียวกันภายใต้ระบบเครือข่ายความเร็วสูง  มีความสามารถในการกระจายงานที่ทำไปยังเครื่อง ภายในระบบเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสำหรับการประมวลผลงานที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การจำลองโครงสร้างของโมเลกุลทางเคมี, การวิเคราะห์เกี่ยวกับตำแหน่งการเกิดพายุสุริยะ, การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น

 

 

การประมวลผลแบบ Grid Technology หรือ นวัตกรรม(Innovation) พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ระบบทำการคำนวณหรือประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยสมรรถนะสูง โดยได้จัดเอาทรัพยากรด้านคำนวณหรือทรัพยากรประมวลผลด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มาทำการต่อเชื่อมโยงให้ถึงกัน ให้ทำงานร่วมกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เพียงระบบเดียว

 

 

การประมวลผลแบบ Cloud  Computing :  เป็นการประมวลผลที่ย้ายจากการประมวลผลภายใต้ Server ขององค์กรในรูปแบบเดิม  ไปสู่การประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยผ่านการทำงานของระบบสื่อสารความเร็วสูง  มีรูปแบบการทำงานคล้ายระบบ GRID Computing แต่แตกต่างกันตรงที่มีการออกแบบและพัฒนา  API  รวมถึงรายละเอียดของ Protocol  และเชื่อมโยงการทำงานใหม่ให้ยึดหยุ่นและเหมาะสมกับกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้น  โดย Cloud Computing เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อนำเอาความสามารถของระบบประมวลผลมหาศาลมาใช้งานและสิ่งสำคัญคือ  คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่จำเป็นต้องมี Hardware และระบบปฏิบัติการที่เหมือนกันทั้งหมด

15
ต.ค.
10

ความสำคัญ :: Cloud Computing

Cloud Computing

เทคโนโลยี Cloud Computing ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น ประโยชน์ของ Cloud Computing มีอยู่หลายด้าน ที่โดดเด่นก็คือ  เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจอย่างแพร่หลายซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง   อีกทั้งยังสามารถสร้างความปลอดภัยของระบบไอทีให้กับหน่วยงานและผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
Cloud Computing  จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงระบบไอทีในอนาคต ด้วยแนวโน้มและเหตุผลหลักดังนี้ 

 แนวโน้มที่สังคมออนไลน์มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันการเพิ่มจำนวนประชากรบนสังคม Online Social Network มีจำนวนสูงขึ้น  โดยผู้ใช้หลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก Social Network ที่เรารู้จักกันดี เช่น Twitter,  Hi5, Myspace,  Facebook  เป็นต้น   ทำให้เริ่มมีการนำเว็บแอพพลิเคชั่นรูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  โดยผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปบริหารจัดการและวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งานเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ หรือ ต่อยอดให้กับธุรกิจ  ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้มีความต้องการใช้มากยิ่งขึ้น  เพื่อใข้ในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยดึงประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่มีอยู่มาใช้งานได้อีกด้วย

รูปแบบการประมวลผลรูแบบใหม่ในการลดภาวะโลกร้อน
ปัญหาโลกร้อนและค่าใช้จ่ายของพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง สถาบันการศึกษา   ให้ความสำคัญต่อการลดพลังงานและโลกร้อน ประโยชน์ของ Cloud computing  ในด้านนี้คือ ช่วยลดการใช้พลังงานในการประมวลผลในระบบไอทีได้  หรือนำพลังประมวลผลส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานภายในระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ช่วยให้เป็นการประหยัดพลังงาน

ความต้องการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ของหน่วยงานภาคเอกชน

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างรุนแรง  องค์กรหลายแห่งต่างให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างขององค์กร แนวโน้มการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าว ถือเป็นการกระตุ้นให้มีการนำระบบ Cloud Computing ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

ความต้องการใช้งานซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสลับซับซ้อนสำหรับผู้ใช้งาน   ผู้ให้บริการทางด้านไอทีจึงพัฒนาเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อนำเสนอบริการทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SME)   นอกจากเป็นการนำไอทีไปใช้งานทำได้ง่ายยิ่งขึ้น   องค์กรนั้น ๆ ก็จะได้รับประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ลดความยุ่งยากและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในส่วนของบำรุงรักษาและพัฒนาเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  ได้อีกด้วย

ความต้องการจัดระเบียบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน Search engine ช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็วกว่าในอดีต  การหาข้อมูลต่าง ๆ ทำได้ง่ายขึ้น   แต่เนื่องจากปัจจุบันปริมาณข้อมูลในเว็บที่เพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลทุกวัน  ไม่ว่าจะเป็น file ประเภทต่างๆ มีการ Upload และ Download จากผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นจำนนมาก  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการจับเก็บข้อมูลดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ   ซึ่งลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของการประมวลผลแบบ Cloud Computing นั้น คือความสามารถจัดระเบียบของจำนวนข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภท   ซึ่งช่วยให้การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ทำได้เร็วและถูกต้องแม่นยำ กว่าเดิม

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« ต.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

หมวดหมู่

คลังเก็บ

Blog Stats

 • 17,722 visiting
Advertisements